Agile Community -päivä 3.6.2015

Ketterien menetelmien hyödyntäminen sovelluskehityksessä on nykyään arkipäivää, mutta ketteryyttä voi harjoittaa monella eri tapaa. Erilaisia menetelmiä on useita ja harvoin ne aivan suoraan soveltuvat käytettäväksi ketterissä projekteissa, joten oli hyvä kuulla CGI:n Agile Community -päivässä, miten SAFe oli otettu käyttöön asiakkaalla, miten DSDM:ää hyödynnetään Iso-Britanniassa ja mikä on LeSS. Hyvää jatkumoa viime syksynä Agile Community -päivälle. Tässä lyhyt yhteenveto tilaisuudesta.

Käytännön kokemuksia SAFen käyttöönotosta

SAFe eli Scaled Agile Framework on yksi menetelmä ketterän kehityksen, tai tässä tapauksessa, Scrumin skaalaamiseen isompia projekteja ajatellen, josta Anna Ferguson kertoi käytännön kokemuksia. Vuoden aikana on vesiputous-mallia käyttävästä kehityksestä siirrytty SAFen soveltamiseen, joka ei ole ollut aivan yksinkertaista, sillä muutos ei tapahdu hetkessä, jos kehitystä on tehty vesiputous-mallilla 20 vuotta. Tärkeänä osana muutosta on ketterän kehityksen perusperiaatteiden ja ketterien julkaisujunien valmentaminen. Käytännönläheistä tekemistä. Ei ole yhtä oikeaa tapaa toteuttaa SAFea, vaan se vaatii soveltamista.

Tavoitteena oli saavuuttaa niitä etuja, joita ketterä kehitys mahdollistaa, eli aikaista arvontuottoa, nopeuttaa läpimenoaikaa pienentämällä eräkokoa, saada parempi palautesykli asiakkailta ja rajoittaa yhtä aikaa käynnissä olevan työn määrää. Lean-periaatteita. Asiaa lähdettiin edistämään kahdella pilotilla ja SAFen julkaisujunien valmennuksella. Tavoitetilassa ylläpitotiimeissä käytettäisiin Kanbania ja kehityksessä SAFea palveluiden tuottamiseen ketterien julkaisujunien kautta. Tärkeänä osana muutosta oli myös koulutus SAFeen ja henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien tekeminen.

Tehtävien osa-alueet
Tavoitteet

Työvälineinä käytössä olivat muun muassa JIRA ja siihen saatava Structure-lisäosa, joskin Portfolio-lisäosa olisi parempi. Testiautomaatiossa oli hyödynnetty CA Service Virtualisointia ja Silk Testiä.

Poimintoina kokemuksista mainittakoon, että muutos ketteryyteen vaatii valmennusta. Aikaa menee keskusteluun käyttäjätarinoiden ja määrittelyiden suhteesta ja edelleen tehdään helposti liian tarkkoja määrittelyitä jo alkuvaiheessa. Pienien eräkokojen, ketteryyden minimikriteerien määrittely ja testiautomaation tärkeyttä ei voi myöskään sivuuttaa. Ongelmana voi olla myös henkilöiden allokaatio. Testauksen kannalta oleellista on, miten ominaisuudet ovat jaettu, että ne ovat järkevästi testattavissa.

Uuden työtavan käyttöönotto ei koskaan suju ilman muutosvastarintaa, mutta asioihin tottuu. Omissa huoneissa -tekemisestä on vaikea siirtyä yhdessä tekemiseen, sopiiko menetelmä juuri meidän liiketoimintaan, jos ei tehdä määrityksiä ennalta, miten tiedetään mitä tehdään ja koska tarinat ovat pieniä, miten nähdään kokonaiskuva. Tekemistä ei kannatakaan verrata suoraan SAFe-malliin, vaan siihen, missä vuosi sitten oltiin ja kuinka pitkälle ollaan päästy. Vaikka tekemissä ei ollut erikoisia metriikoita, on vuoden julkaisuaikataulusta päästy kolmeen kuukauteen.

Dynamic Systems Development Method, eli DSDM

Päivän toinen aihe käsitteli DSDM:ää, eli Dynamic Systems Development Methodia. Tämä oli itselle uusi tuttavuus ketterien menetelmien osalta ja hieman avoimeksi se kyllä esityksenkin jälkeen jäi. DSDM:stä kuultiin videon välityksellä, joka nopeaan puhumiseen yhdistettynä ei ollut se tehokkain media esittää asia.

Ketteryys on jo vakiinnuttanut asemansa ja erilaisia metodeita on kehitetty erilaisiin lähestymistapoihin ja konteksteihin. Valinnanvaraa oikean työkalun valinnassa tehtävään riittää: Scrum, Kanban, SAFe, Xp ja DSDM. DSDM:n voi kiteyttää olevan iteratiivinen ja inkrementaalinen ketterämalli, joka on saanut alkunsa sovellusten kehityksestä, mutta kattaa nykyään näkymän tietojärjestelmään (bisnes, projekti, teknologia). Vuonna 1994 julkaistiin ensimmäinen versio mallista, 2007 toinen Atern -nimellä ja 2014 APF.

DSDM:n Atern -versiota voi kuvata lyhyesti seuraavien kuvien avulla, jotka esittävät projektin muuttujia ja elinkaarta.

DSDM ja projektin elinkaari (dsdm.org)
DSDM ja projektin muuttujat (dsdm.org)

DSDM:stä ei oikein selkeää kuvaa tullut, mitä se käytännössä tarkoittaa ketterän kehityksen kannalta, mutta jos asia kiinnostaa, niin siitä voi lukea lisää vaikka Wikipediasta.

LeSS is more

Vähemmän on enemmän? Kysymys pitää paikkansa, mutta tällä kertaa ei ole kyse sananmukaisesti vähemmästä tai tarkoiteta CSS-tyylien kirjoittamiseen tarkoitettua kieltä, vaan ketterän teeman hengessä puhe on Large-scale Scrumista. Tiina Jääheimo kertoi suhteellisen uudesta menetelmästä skaalata Scrum isompaan kontekstiin, joka tekee asian kevyemmällä ja enemmän Scrum-tyylisellä otteella kuin SAFe. LeSS:n säännöt vakiinnutettiin 2013 ja SAFen tapaan se on lähtöisin Nokiasta. Suomessa on vain yksi sertifioitu LeSS-kouluttuja, Ran Nyman Goseilta.

LeSS on tuotekehitys-kehys, joka laajentaa Scrumia skaalautumiseen liittyvillä säännöillä ja ohjelinjoilla tarjoten Basic LeSS -mallin 2-8 tiimille ja Huge LeSS -mallin yli 8 tiimille. SAFeen verrattuna LeSS säilyttää monet Scrumin käytännöt ja ideat, kuten sen että tiimit työskentelevät samassa sprintissä.

LeSS yleiskuva (less.works)
LeSS ydin (less.works)

Scrumiin verrattuna eroina on muun muassa Sprint planningit, joita on kaksi kappaletta. Yksi suunnittelutilaisuus kaikille tiimeille ja yksi jokaiselle tiimille erikseen. Retroja on myös jokaiselle tiimille erikseen ja yksi yhteinen. Skaalautuvuus näkyy Open Space -keskusteluissa, Town hall -tilaisuuksissa ja Scrum of Scrumeissa, joita pidetään useamman kerran viikossa informaation jakamiseksi ja koordinointia varten. Scrumiin tapaan tiimeillä on omat Sprint backlogit ja päivittäiset Scrum-tilaisuudet. Samoin tuotteen backlogin tarkennus tehdään tiimikohtaisesti asioille, joita tiimi todennäköisesti aikoo toteuttaa. Sprint Review pidetään kaikille tiimeille yhteisenä.

LeSSin periaatteet ovat käytännöllisiä kaikkeen tekemiseen sovelluskehityksessä.

LeSSin periaatteet (less.works)

LeSSissä myös ScrumMasterin ja tuoteomistajan roolit muuttuvat. ScrumMaster ei ole osa tiimiä, eikä tee työtä tiimissä, vaan keskittyy asiaan kokonaisuutena ja palvelee yhdestä kolmeen tiimiä. Tuotteella on yksi tuoteomistaja ja tuotebacklogi, jota useat tiimit tukevat. Tiimit työskentelevät suoraan asiakkaan ja sidosryhmien kanssa. Definition of Done on yhteinen koko tuotteelle ja sen pitäisi olla laaja ja käyttäjäkeskeinen. Tähän tarvitaan organisaatiorakenteen, roolien ja käytäntöjen muutoksia, joka ei välttämättä ole helppoa.

Scrumin tapaan kaikki tekeminen on tiimien sisällä, sisältäen muun muassa jatkuvan palvelun, laadunhallinnan, testauksen ja arkkitehtuurin, vaikka helposti nämä jäävät niin sanotun Undone-osaston vastuulle, joka tekee viimeiset silaukset tuotteelle. Tiimit ovat 7+-2 hengen moniosaaja-tiimejä, jotka tekevät käyttäjälähtöisen ominaisuuden kokonaisuudessa. Projektipäälliköiden on hyvä pysyä poissa tiimien läheltä.

LeSS vaikutti esityksen perusteella käytännönläisemmältä ja selkesti yksinkertaisemmalta lähestymiseltä skaalatuvaan ketterään kehitykseen.

Leading SAFe: skaalatun ketterän kehityksen johtaminen

Ketterä kehitys ja lean-ajattelu ovat yleistyneet viime aikoina myös isommissa organisaatioissa ja sovelluskehitystä on opittu tekemään järkevämmällä tavalla. Mutta miten hallita isoja hankkeita, joissa on satoja kehittäjiä ja useita kokonaisuuksia? Tähän kysymykseen yrittää Scaled Agile Framework, eli lyhyemmin SAFe, tuoda vastauksen määrittelemällä miten voidaan ketterä kehitys skaalata enterprise-kontekstissa. Kävin muutama viikko sitten tutustumassa aiheeseen Leading SAFe -kurssilla ja samalla suoritin SAFe Agilist -sertifikaatin.

Leading SAFe

Leading SAFe on kaksipäiväinen kurssi, jossa perehdytään Scaled Agile Frameworkin saloihin ja kurssi antaa valmiudet johtaa SAFe -mallin kehitystä ja suorittaa SAFe Agilist -sertifikaatti. Kehyksenä SAFe on jaettu kolmeen osa-alueeseen, joiden avulla bisneksen strategiset teemat muokkautuvat ratkaisuja tuottaviksi arvovirroiksi, ketteriksi julkaisujuniksi ja useiksi Scrum-tiimeiksi. SAFen pääpirteittäinen idea selviää hyvin Scaled Agile Frameworkin -sivuilla olevasta kuvasta, josta voi klikata eri osa-alueita, jotka kehyksen koostavat: tiimi, hanke ja portfolio.

SAFe 3.0

Kurssin ensimmäinen päivä sisältää ketterään kehitykseen liittyen Lean-ajattelua ja ketterän kehityksen skaalaamista. Lisäksi aloitetaan Agile Release Trainin, eli junan, läpikäyntiä, josta jatketaan seuraavana päivänä. Viimeisenä päivänä käydään läpi myös portfolio-taso ja johtamisen skaalaamista. Läpikäytävän asian määrä on ihan kohtuullinen, vaikka etenkin viimeisenä päivänä loppuosan materiaali juostaan hieman läpi. Kokonaisuuteena kurssi antoi hyvän yleiskuvan SAFesta ja sisäisen kurssin kouluttajina toimineet CGI:n Anna Ferguson ja Juha Rossi vetivät asiat hyvin läpi.

Kurssin sisältö ei ole kovinkaan yllättävää, sillä käytännössä se kertaa sen kaiken hyvän käytännön, jota ketterä kehitys ja lean-ajattelu sisältävät ja paketoi sen isompaan kokonaisuuteen lisäten siihen omat vaiheensa. Tämän jälkeen tosin voi ajatella, että onko tekeminen enää kovin ketterää, kun ympärille on leivottu vaikka mitä, mutta aina se vesiputousmallin voittaa. Sovelluskehityksen ennustettavuuteen ja koodin laatuun, sekä johtamiseen liittyviä asioita kannattaa soveltaa pienemmässäkin skaalassa.

Mielipidettä SAFen toimivuudesta en osaa sanoa, sillä sen näkee vasta käytännössä, kun/jos sitä itse pääsee toteuttamaan ja muodostamaan oman näkemyksensä eri osa-alueiden toimivuudesta. Kehyksessä on kuitenkin paljon jo muissa yhteyksissä hyväksi havaittuja asioita, joiden käyttäminen varmasti edesauttaa parempaan lopputulokseen pääsemisessä.

SAFe Agilist -sertifikaatti

SAFe Agilist -sertifikaattitesti on avoin testi, jossa saa käyttää haluamiaan materiaaleja ja se suoritetaan kotona. Kysymykset koostuvat Leading SAFe -kurssimateriaalista ja Scaled Agile Framework -sivuston materiaalista ja kysymykset ovat yhdistelmä enemmän tai vähemmän hankalia ja visaisia, joihin vastauksien löytäminen on myös oppimiskokemus.

Leading SAFe -kurssi antoi kohtalaiset valmiudet sertifikaatin suorittamiseen, mutta testiä tehdessä tuli googleteltua, luettua SAFen sivustoa ja kurssimateriaalia sen verran paljon, että 50 kysymyksen vastaamisessa kesti noin kolme tuntia. Kurssi ja sen materiaali ei vastaa selkeästi asioihin, vaan toimii lähinnä viitteenä mistä aihepiiristä vastausta voi etsiä. Kaikkiin kysymyksiin en löytänyt oikein hyvää vastausta, joka näkyi tuloksissakin, mutta testi meni kuitenkin läpi pistein 172 / 218 (40/50 kysymystä) rajan ollessa 130 pistettä, joten kai sitä voi olla vastauksiin tyytyväinen.

Yhteenveto

Kurssina ja aiheena Leading SAFe oli mielenkiintoinen, vaikkakin asiat olivat Scrumin ja Kanban -kurssien jälkeen osittain toistoa. Harjoitukset tukivat tekemistä, mutta enemmän kurssista saa irti, jos suunnitteilla on, tai on osallistunut isoihin sovelluskehityshankkeisiin.

Scaled Agile Framework tuo suuriin hankkeisiin, ainakin toivottavasti, ketteryyttä ja sen sisältämät menetelmät ja ideat toimivat pienemmässäkin skaalassa. Hyvä koodi, parempi mieli.